Posted by: TRiSTaN | ่29 ธันวาคม, 2011

ทบทวน Present Simple Tense

…หลังจากที่ได้เกริ่นถึงเรื่องโครงสร้าง Tense ในภาษาอังกฤษไปเมื่อคราวที่แล้ว วันนี้ครูตือขอนำเสนอ โครงสร้างแรก ซึ่งเป็นเรื่องของ Present Simple Tense ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประโยคในภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รวบรวมไว้ดังนี
Present Simple Tense

โครงสร้าง :    S + V1 (s, es)

หลักการใช้
1) ใช้กับเหตุการณ์ที่กระทำซ้ำๆ เป็นประเพณีและเป็นนิสัย (Repeated actions , customs and habits)
– She visits her family every weekend.               (repeated action)
– We celebrate Christmas on 25 December.        (custom)
– He gets up  at six o’clock every night.           (habit)

2) ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ (universal truth)
– The earth goes around the sun.
– The sun rises in the east and sets in the west.
– The sun shines by day ; the moon shines by night.

3) ใช้กับความสามารถ (ability)
– He plays the guitar very well.
– Suda speaks English as well as she speaks her  own language.

4) ใช้แทน Future หลังคำ if , unless, in case ในขณะที่ประโยคเงื่อนไข และคำ when , until, as soon as,
before , after
– If the weather is fine tomorrow , we shall have a picnic.
– We shall go out when the rain stops.
– We can’t begin playing as soon as the whistle blows.
– I shall eat before he arrives.

5) คำกริยาบางคน เราจะไม่ใช้รูป present continuous tense แม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะกำลังเกิดขึ้น
หรือ กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันก็ตาม เช่น verb to be — I am late now. กริยาเหล่านี้แบ่งออกเป็น 6 ชนิดคือ
5.1 กริยาที่บ่งภาวะที่บังคับไม่ได้ (verb for states over which we have no control)
ได้แก่ กริยา see , hear , feel , taste , smell เช่น
–  I see that it is raining again.
–  I hear someone knocking at the door.
– This towel feels very soft.
– This soup tastes good.
– His breath smells bad.
5.2 กริยาที่แสดงความนึกคิด (verb for ideas) เช่น know (รู้) , understand (เข้าใจ) , think (คิด) ,
believe (เชื่อ) , disbelieve (ไม่เชื่อ) , suppose (สมมุติ) , doubt (สงสัย) ,
agree (เห็นด้วย), disagree (ไม่เห็นด้วย) , realize (ตระหนัก) , consider (พิจารณา) ,
notice (สังเกต) , recognize (จำได้) , forget (ลืม) , remember (จำ) , recall (ระลึกได้) เช่น
– He now knows as much about the lesson as you do.
– I believe what he is saying is true.
– We agree to his suggestion.
– The teacher considers him as an industrial srtudent.
– I dony recall where I met him.               etc.
5.3 กริยาที่แสดงความชอบและความไม่ชอบ (Verbs for liking and disliking) เช่น like (ชอบ) ,
dislike (ไม่ชอบ) , love (รัก) , hate (เกลียด) , detest (ชิงชัง) , prefer (ชอบ) ,
forgive (ยกโทษ) , trust (ไว้ใจ) , distrust (ไม่ไว้ใจ) เช่น
– I like the movie I saw yesterday.
– She detests people who are unkind to animals.
– We prefer to go out without him.
– I distrust this young lady.       etc.
5.4 กริยาที่แสดงความปรารถนา (verbs for wishing) เช่น   wish (ปรารถนา) , want (ต้องการ) ,
desire (ปรารถนา) เช่น
– He wishes to leave as early as possible.
– She wants to go to Italy.
– We all desire happiness and health.
5.5 กริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของ (Verbs of possession) เช่น possess (เป็นเจ้าของ) ,
have (มี) , own (เป็นเจ้าของ) , belong to (เป็นของ) เช่น
– He possesses two new cars.
– She has more money than she needs.
– I own several actres of land.
– This bicycle belongs to my brother.
5.6 กริยาเฉพาะบางคำ (Certain other verbs) เช่น be (เป็น อยู่ คือ) , appear (ปรากฎ) ,
seem (ดูเหมือน) , mean (หมายความว่า) , please (พอใจ) , displease (ไม่พอใจ) ,
differ (แตกต่าง) , depend (ขึ้นอยู่กับ , พึ่งพา) , resemble (ดูเหมือน) , deserve
(สมควรได้รับ) , refuse (ปฏิเสธ) , result (ส่งผลให้) , suffice (พอเพียง) , consist of
(ประกอบ ด้วย) , contain (ประกอบด้วย) , hold (บรรจุ) , fit (เหมาะสม คู่ควร) , suit (เหมาะสม) เช่น
– She is very selfish.
– He resembles his father.
– She refuses to marry him.
– New Zealand consists of two islands.
– The pink dress she is wearing suits her. ……etc…
6. ใช้กับ adverbs of time ดังต่อไปนี้
often (บ่อยๆ) , always (เสมอๆ) , sometimes (บางครั้ง) , usually (โดยปกติ) , generally (โดยปกติ),
normally (โดยปกติ) , frequently (บ่อยๆ) , rarely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , seldom (แทบจะไม่เคย
นานๆครั้ง) , scarcely (แทบจะไม่เคย นานๆ ครั้ง) , hardly (แทบจะไม่เคย) , never (ไม่เคย) ,
in general (โดยปกติ) , now and again (บางครั้งบางคราว) , from time to time (บางครั้งบางคราว)
occasionally (บางโอกาส) , as a rule (ตามกฎ) , once a week (สัปดาห์ละครั้ง) , once a month
(เดือนละครั้ง) , twice a week (สองครั้งต่อสัปดาห์) , three times a week (สามครั้งต่อสัปดาห์) ,
every day (ทุกวัน) , every other day (วันเว้นวัน) , every (night / month, week/year/
Thursday) เช่น
– He is never late for school.
– He always studies grammar in the morning.
– She visits her parents every month.

รูปประโยคของ Present Simple คือ กริยาในช่องที่หนึ่ง ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s, หรือ es ถ้าประธานเป็นพหูพจน์
และ I กริยา ไม่ต้องเติม s

……. มาถึงตรงนี้ก็หวังว่าเรื่อง Present Simple นี้ คงจะตอบข้อข้องใจของใครหลายๆ คนได้บ้าง ครั้งหน้าเราจะไปคุยกันถึงเรื่อง Past Simple Tense สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่ออนนะครับ…สวัสดีครับ  🙂


กรุณาใส่ความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: