Posted by: TRiSTaN | ่22 พฤศจิกายน, 2011

คลังคำศัพท์ระดับ ม.ต้น หมวด A – E

 

สืบเนื่องมาจากครูตือได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยของท่าน ผศ.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม เรื่อง “การสำรวจคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6”  ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ในปี 2552  ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทำการสำรวจและรวบรวมคำศัพท์ในหนังสือเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ป.6 ระดับชั้นละ 15 เล่ม รวมทั้งหมด 45 เล่ม  แล้วนำมาจัดหมวดหมู่เรียงตามตัวอักษร A – Z    หลังจากได้อ่านรายงานการวิจัยชิ้นนี้แล้ว  ครูตือคิดว่างานวิจัยนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะครูจะได้รู้ว่าขอบเขตของคำศัพท์ในระดับที่ตัวเองสอนนั้น เด็กควรจะรู้คำศัพท์ประมาณไหน แล้วยิ่งต้องเตรียมเด็กแข่งทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการแข่ง Spelling Bee ด้วยแล้ว  ถือว่ามีความจำเป็นมากเลยทีเดียว ครูตือจึงขออนุญาตนำผลการวิจัยของท่าน ผศ.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ชิ้นนี้มาเผยแพร่สู่เพื่อนครูภาษาอังกฤษได้รับทราบกัน เผื่อว่าจะเกิดประโยชน์ได้บ้าง แต่ว่าคำศัพท์มีค่อนข้างเยอะ ดังนั้นครูตือจึงขออนุญาตลงเป็นคลังคำศัพท์ของระดับชั้น ม.3 ก่อน เนื่องจากหายากในปัจจุบัน โดยครูตือจะพยายามทยอยพิมพ์ลงเรื่อยๆ หากมีเวลาว่าง  สำหรับวันนี้ขอเสนอคำศัพท์ระดับชั้น ม.3 ในหมดตัวอักษร A – E ก่อนก็แล้วกัน

 

าศัพทะดบชั้กษาปที่ 3 หมวด A – E

Credit : ผศ.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

 

 

1.มวดA

 

 

1

abandon

v.

ทิ้ง

2

ability

n.

ความามา

3

abnormal

adj.

ผิติ

4

about

adv.

มา,าวๆ

5

above

adv.

หนื,,น,บน

6

aboveall

adv.

ิ่งที่ําคัที่,หนืิ่งื่น

7

abroad

adv.

างป,างปทศ

8

absence

n.

มยู่,ขาด

9

absent

adj.

มยู่,ขาด

10

accent

n.

รเน,ํานี

11

acceptable

adj.

มควรรับเอ,ามาับ

12

access

v.

ปหา,ขาึง

13

accessible

adj.

ที่ามาขาด้

14

accessory

n.

ื่งปับามมันิ,ิ่งะก

15

accident

n.

ุบัหตุ

16

accidentally

adv.

โดบัเอิ,ุบัหตุ

17

accommodation

n.

ับ,ิ่นวความสะวก

18

accomplish

v.

ทําําเร,บรร

19

according

adj.

ึ่ห็นว,ขึ้นูับ

20

accordingto

prep.

นั้,,ามนั้น

21

account

n.

บั,งาน

22

accountant

n.

มุหบั

23

accurately

adv.

างแมํา

24

achieve

v.

รร,ับ

25

achievement

n.

ความําเร็จ

26

acrobat

n.

ยกรร

27

across

prep.

ขวาง,ขาม,ามขวา,ผานขาม

28

act

n.

,แ

29

actout

v.

งทาทาง

30

acting

adj.

,วาที่

31

action

n.

32

actionfilm

n.

หนับู๊

33

activity

n.

กิจกรรม

34

actor

n.

นั

35

actress

n.

นังหิง

36

actually

adv.

ความปนจร,ที่จร,แทจร,โดิแว

37

add

v.

ิ่,ริ,เติ,บวก

38

addict

n.

ผูที่รเสพิด

39

addiction

n.

บว,รเิ่มขามา

40

address

n.

ําบที่ยู่,าหนา

41

adjustable

adj.

ับด้

42

administrative

adj.

ึ่งี่รอ

43

admire

v.

ชม,ยกย

44

adoption

n.

รรั,รเี้ปนูก

45

adult

n.

ผูหญ่

46

adulthood

n.

ความผูหญ

47

advantage

n.

ความรี

48

adventure

n.

จญภั,ฝาันตร,รเี่

ภัย

49

adventurous

adj.

บผจญภั,ชี่ยงทาย

50

advertise

v.

โฆณา

51

advertisement

n.

รโฆ,คําโฆณา

52

advice

n.

คํแนนํา

53

advisable

adj.

ึ่งปนที่แนนํ,ควทํา

54

advise

v.

แนนํา

55

adviser

n.

ที่ปกษ

56

aesthetic

adj.

ี่ยวับความูึกความงาม

57

affect

v.

,งผล

58

affection

n.

ความักไดี,ความุ,

ความช

59

affectionate

adj.

ตต,ช,รัก

60

affirmative

n.

รตอรั,คําืนัน

61

afford

v.

ามาถใหได,ามามีได

62

afraid

adj.

กลัว

63

Africa

n.

ทวี

64

after

prep.

,หังาก

65

afternoon

n.

ังที่ยง,บาย

66

afterschool

adj.

หลยน

67

again

adv.

อี,อีที,นึ่,หม่

68

against

prep.

ตรขา,,ยอน

69

age

n.

ายุ

70

agency

n.

กิจกริ,กิ,วิาร

71

agent

n.

ัวแท,ผูแทน

72

aggressive

adj.

าวา,แข็งาว

73

ago

adv.

,มาแว

74

agonizing

adj.

งปวดราวทมา,ทมาน

75

agree

v.

กล

76

agreement

n.

ขกล,ความกลง,ความ

77

agriculture

n.

รเกษ

78

aid

n.

รอาศั,ชว,ุปัมภ

79

aim

v.

,มุงหมาย

80

airfare

n.

าคาขรเดทางโดื่งบิน

81

airline

n.

ยกบิน

82

airplane

n.

ื่งบิน

83

airport

n.

นามบิน

84

aisle

n.

ทางเดินหวางที่นั่ง

85

album

n.

มุสะสูปภาพ

86

alert

adj.

เตนภั,วอง,เตรีรอม

87

alien

n.

คนางาว

88

alike

adj.

มือนกัน

89

aliment

n.

ความมบายกาย

90

all

adj.

ทั้งหมด

91

alley

n.

ตรอ,ทาง

92

allow

v.

อนุญาต

93

ally

n.

มาชิกใกลุ,ันมิ

94

almost

adv.

,วนเจี,ฉิวฉี

95

alone

adv.

โดดเดี่เดาย

96

along

prep.

าม(นน)

97

alongside

prep.

ขาง ,ูขาง

98

aloud

adv.

, ออ

99

alphabet

n.

พยัชนะ

100

already

adv.

ว

101

alright

adv.

ีแว

102

also

conj.

วย

103

alter

v.

ี่

104

alternate

adj.

สลั,หมุนยน

105

although

conj.

มาตรว,แมวา

106

always

adv.

อด,อดเ

107

amateur

n.

มืมัครเน

108

amazing

adj.

น

109

ambitious

adj.

,ทะยาน

110

ambulance

n.

ถพยาบาล

111

ambush

n.

ผูทักบทําา,ุมโจมต

112

amount

n.

ิมา,นวน

113

amplifier

n.

ื่งข

114

amusement

n.

ความพลดเพลิน

115

amusing

adj.

นาพลดเพล,ขบขัน

116

anchovy

n.

าแวี่

117

ancient

adj.

,าณาล

118

anger

n.

ความ

119

angular

adj.

มีมุม

120

animal

n.

ตว์

121

ankle

n.

ขเทา

122

announce

v.

ะกาศ

123

announcer

n.

ผูปะกาศ

124

anniversary

n.

รอณอดีต

125

annoy

v.

ก,ทําหําคาญ

126

annual

adj.

ําป

127

anonymous

adj.

นินาม

128

another

adj.

ื่น,างื่น

129

answer

n.

คําตอ,ผลลัพธ,คําแัว

130

antique

n.

าณตถุ

131

any

pron.

คนหนึ่หนึ่คน,,ใด

132

anymore

adv.

อีต

133

anyone

pron.

,คนคนหนึ่ง

134

anything

pron.

มีะไบา,ูบาง,ะไ

135

anyway

adv.

างาม

136

apart

adv.

างหาก

137

apartment

n.

ตเมนท,หองเช,หงชุด

138

apology

n.

คําขอโทษ

139

appear

v.

จ,เหมื,ทงท,ป

140

appearance

n.

กฏ,ักทาทาง

141

appetizer

n.

าหาอเื่ื่มที่ทําหเจริญ

าหาร

142

application

n.

มัค,รรงขอ

143

apply

v.

มัค,ข,บกกลาว

144

appoint

v.

งั้ง

145

appointment

n.

งั้,แหนง

146

appreciation

n.

มิค,ความ,

ควูคุณคา

147

appropriate

adj.

มคว,กษ

148

approve

v.

ับวาดี

149

approximately

adv.

างใกลคียง,คาวๆ

150

aquatic

adj.

าศัมีชีวิตอูน้ำ

151

archaeologist

n.

นักาณคด

152

archery

n.

ิงนู

153

architect

n.

สถาปนิก

154

architectural

adj.

ชิงสถาปยกรร

155

architecture

n.

รออแบบา,

สถาปยกรรม

156

area

n.

ื้นที่,นื้ที่

157

argue

v.

โต

158

argument

n.

ขอโตแ,รโเถ

159

around

prep.

รอ,อยูอบ

160

arrange

v.

จั,เตรี

161

arrest

v.

ับุม

162

arrival

n.

มาึง

163

arrive

v.

มาึง

164

arrow

n.

ลูนู

165

art

n.

ศิปะ

166

article

n.

ิ่งข

167

artificial

adj.

ึ่งมนุษยทําขึ้,ขที

168

artist

n.

นัศิ,นั

169

artistic

adj.

ี่ับศิ,มีนิ

170

ask

v.

ามขอร

171

askabout

v.

ามี่ับ

172

asleep

adj.

ึ่งหับยู่

173

aspect

n.

กษูปางหนา

174

assemble

v.

วบ,ขาวม

175

assign

v.

กํหน,มบหมาย

176

assistant

n.

ผูชวย

177

associate

v.

ี่นื่,  ขาวม

178

association

n.

รรมงานหคบคามาค,

มาคม

179

astrologer

n.

าศาตร

180

astronaut

n.

มนยาศ

181

athlete

n.

นักก

182

athletic

adj.

มีางแข็งแ

183

atmosphere

n.

รราศ

184

attach

v.

,ทําห,ิ่ม

185

attack

v.

โจมตี

186

attempt

n.

ความพยาม

187

attendant

n.

ผูี่วข,ผูขาวมปชุม

188

attend

v.

ร,ขาว,เอ

189

attention

n.

ความ

190

attentive

adj.

เอเอ,ปนหวง

191

attitude

n.

ทัศนคติ

192

attract

v.

ูดความ

193

attraction

n.

รด,ิ่งึง

194

attractive

adj.

มีน,มีแูด

195

auburn

n.

น้ำต

196

audience

n.

ผูชม,ผูง

197

audition

n.

งขงนัก

นั,ง

198

augmentation

n.

รเิ่มขึ้,ิ่งที่ิ่ม

199

aunt

n.

ปา,น, อา

200

authentic

adj.

ชื่างแนน,แทจริง

201

author

n.

ผูปะพันธ์

202

authority

n.

เจาหนาที่,ผูมีํานาจ

203

autograph

n.

มื,ตัเอง

204

automatic

adj.

นมัติ

205

automatically

adv.

มัติ

206

automobile

n.

ถยนต์

207

available

adj.

ว,ชปน์,หาด้

208

average

n.

คาี่ย

209

avocado

n.

อโวคาโด

210

avoid

v.

บหีก

211

await

v.

,มี(รางวั)คอย

212

award

n.

างวัล

213

awesome

adj.

ที่างขาม

214

axe

n.

ขวาน

 

 

2.มวดB

 

1

babysitter

n.

ี่ี้เด็ก

2

back

n.

,ขางหัง

3

backpack

n.

สะพลัง

4

backward

adv.

ลั,นห,ปทางหัง

5

bacteria

n.

แบคทีเรีย

6

bad

adj.

ชั่วา,มดี,ว,ีย

7

badminton

n.

กีาแบมินัน

8

bag

n.

ุง,า

9

baggage

n.

ปาัมภา

10

bagpipe

n.

ปสก

11

bake

v.

ทําขนมปง,ผิ,อบ

12

bakery

n.

านขาขนมปง

13

balcony

n.

ยง,มุม

14

bald

adj.

าน,ง

15

ban

v.

ห

16

banana

n.

กลว,กลว

17

band

n.

วงรี

18

bandstand

n.

วทีแตรีที่ยกสูงขึ้นกพื้น

19

bang

n.

,ทบางแ

20

bank

n.

นาคา,ฝง

21

bar

n.

ดจําหนาาหาละื่ื่ม

22

barbecue

n.

งานื่นเริงกลางแงที่มีางนื้ินัน

,หมูหวัวที่าง

23

bargain

n.

รติดื้ขา,รตอรอาคา

24

bark

v.

เห,ั่นปน

25

barley

n.

ขาวบาย์

26

baseball

n.

27

basement

n.

หุนึก

28

basis

n.

ื้นาน

29

basket

n.

,ะกา,ุง

30

bat

n.

คางคาว,

31

bath

v.

อาบน้ำ

32

bathroom

n.

ห้องน้ำ

33

battle

n.

รตสู้

34

beach

n.

ชาหาด

35

bean

n.

นั่,ฝกถั่ว

36

bear

n.

หมี

37

beat

v.

ตี,

38

beautiful

adj.

,งงาม

39

beautysalon

n.

รริวย

40

because

conj.

,ื่าก

41

become

v.

กลปน

42

bed

n.

เตีงน,ที่ําหับน,มุ,หมอน

43

bedroom

n.

หองนอน

44

bee

n.

ผึ้ง

45

beef

n.

นื้วัว

46

beep

v.

ตรดป,งปบ

47

befit

v.

หมาะสับ

48

before

prep.

,ขางหนา,ตรงหน,หนา

49

begin

v.

เริ่ม

50

beginner

n.

ผูที่ึ่งเริ่มนทําิ่งิ่งหนึ่ง

51

beginning

n.

รเริ่มน

52

behave

v.

ะพฤ,ทําัว

53

beige

n.

ผาขนวรรมชาติคือ,าร

ํายู่

54

belief

n.

ความชื่อ

55

believe

v.

ชื่,ชื่ือ

56

belly

n.

ชงท

57

belongto

v.

เป,เปนสวนหนึ่

58

below

prep.

ูขางาง,อยูต

59

belt

n.

ข็มขั,สะพาน,แ

60

bench

n.

มานั่ง

61

benefit

n.

ชน์

62

bent

adj.

งอ

63

berry

n.

ลไมขนาดเ็กชนตรอเอรรี่

64

beside

prep.

ที,ูขา,นาก

65

best

adj.

ีทีุ่ด

66

between

prep.

หว,คั่นกลาง

67

beverage

n.

ื่ื่ม

68

beyond

prep.

ไกลออกไ,ัดไป,นหนืวนี้

69

big

adj.

ญ

70

bill

n.

เงิ,บัชียก,ั๋ว

71

billion

n.

หนึ่พันน(USA),หนึ่งลน(

Eng)

72

biodegradable

adj.

ที่สลยกบวนทาง

ชีวภาพ

73

biography

n.

ชีวปวัติ

74

biology

n.

ชีววิทย

75

bird

n.

,ลูกขนไก,วปที่ชิน

76

birthday

n.

วันกิด

77

bite

v.

ัด,ิน,,,ทําใหแ

78

bitter

adj.

ขม,ขมขื่น

79

bizarre

adj.

ฉูฉา,ปาด,วิาร

80

black

adj.

,ลบ,ํา

81

blade

n.

บมีด

82

blame

v.

กลาว,กลวหา

83

bland

adj.

นิ่นวล

84

blank

adj.

ว,วางา

85

blanket

n.

ผาหม

86

blind

adj.

อด

87

blink

v.

ะพริ,เมิฉย

88

block

n.

หนว,กลุ,ที่แบงปนชวงๆ

89

blockbusting

adj.

มีิทิพมาก

90

blood

n.

อด

91

bloom

n.

รออดอ,ดอกไมบาน

92

blouse

n.

ื้ึ่งัวข

93

blow

v.

ปา,ผิวปาก

94

board

n.

มกาน

95

boat

n.

เรือ

96

body

n.

าง,ร

97

bodylanguage

n.

ภาาง,ภาาทาทาง

98

boil

v.

ทําหเด

99

bond

n.

ความี่,ขผูมัด

100

bonfire

n.

ไฟขนาทีุ่มูกลางแง

101

book

n.

หนังสือ

102

bookstore

n.

นหนังสือ

103

booking

n.

รจอ,ส,รตกลง

104

boomerang

n.

มที่มีกษคงแบนมื่ขวางปแว

ะยกลับมาหา

105

boot

n.

รอทาบูท

106

booth

n.

านขานงานทศ,แผงอย

107

bore

v.

บื่,ทําหนาบื่อ

108

bored

adj.

บื่หนาย

109

boring

adj.

นาบื่หนาย

110

borrow

v.

ืม

111

botanical

adj.

ี่ับืช

112

both

adj.

ทั้ง,ทั้งคู

113

bother

v.

,ทําใหุนวาย

114

bottle

n.

ขวด

115

bottom

n.

น,ื้นาน

116

bounce

v.

,โด,ทบ

117

bow

v.

โคง

118

bowl

n.

รโบวิ่,บวิ่ง

119

box

n.

อง

120

boy

n.

เดผูชาย

121

boyfriend

n.

เพื่นชาย

122

brace

n.

าค้ำ,ื่งค้ำจุ

123

bracelet

n.

ําไลมื,มือ

124

brain

n.

,ติ,คนฉาด

125

brainstorm

v.

มความคิด

126

brave

adj.

กลาหา,อด,ฝาผจญ

127

bravery

n.

ความกลาหา,มกกลัว

128

bread

n.

ขนมปง

129

break

v.

ทําแ,ทุ,ทําาย

130

breakdown

n.

ความมลว,รเกลม

131

breakfast

n.

าหารเชา

132

breakthrough

n.

นาหคนบที่ิ่งหญ

133

breath

n.

มหายใ

134

breathing

n.

หายใ,ุดพัก

135

breathtaking

adj.

นางงงว,นาใหา,นาทึ่ง

136

breed

v.

,,ผันธุ์

137

breeze

n.

ออน,งานบาๆ

138

bride

n.

เจาาว

139

bridge

n.

สะพาน

140

brief

adj.

ชั่,วบรัด

141

briefcase

n.

ปาหิ้วําหับใสเอกสาร

142

bright

adj.

จมใส,ฉาด,

143

brightly

adv.

มีชีวิชีวา

144

brilliant

adj.

มา,ิชวง

145

bring

v.

นํามา

146

British

n.

คนังกฤ

147

broadcast

v.

ขาว,สียง

148

brochure

n.

แผนับําหับโฆณา

149

brooch

n.

ข็มกลัด

150

brother

n.

/นงชาย

151

brotherinlaw

n.

นองขย

152

brown

n.

ีน้ำตาล

153

brush

n.

แป,ูัน

154

bucket

n.

ังน้ำ

155

budget

n.

งบปมาณ

156

buffet

n.

ที่ั้งาห,สถานที่าหา

ื่ื่ม

157

bug

n.

แม

158

building

n.

,ิ่งาง

159

bulldozer

n.

แทเตอรกลี่ิน

160

bulletin

n.

ถลณ์,งานขาว

161

bummer

n.

ิ่งที่มนาื่น,ิ่งที่ําคา

162

bump

v.

,ชน

163

bundle

n.

มัด,ห,,กลุ,อง

164

burial

n.

ีฝงศ,ฝงศพ

165

Burmese

n.

ชาวมา,ภามา

166

burn

v.

,,,,ทําหไหม

167

bus

n.

ําทาง

168

business

n.

ิจ,กิาร

169

businesscard

n.

นามบั

170

businessman

n.

นักธิจ

171

businesswomen

n.

นักธิง

172

busy

adj.

มวาง,หมมุน,ุง

173

but

conj.

,น,วนแ,หาแต

174

butler

n.

หัวหนคน

175

butter

n.

176

buy

v.

ื้อ


3.มวดC

 

 

1

cabbage

n.

ผัํากกะหล่ำปลี

2

cabinet

n.

คณรัมนตรี

3

cable

n.

บิล

4

cafeteria

n.

โราหาที่งบิการตวเอ

5

cage

n.

รง

6

cake

n.

ขนมคก

7

calendar

n.

ิทิน

8

call

v.

เรี,งขอ

9

calloff

v.

ยกลิ,เลื่

10

callout

v.

รออ

11

callup

v.

นําขึ้มาภิปาย

12

caller

n.

ผูทร

13

calling

n.

าชีพ,รเรีร,รเยี่

14

calm

adj.

งบ

15

camel

n.

อูฐ

16

camera

n.

กลาูป

17

campaign

n.

รรค์,รตสู้,รรูหนึ่ง

18

camping

n.

รเขาคาย

19

Canadian

n.

ชาวแคนนา

20

candidate

n.

ผูมัคร

21

candle

n.

เที

22

candy

n.

ลูวาด,ขนม

23

cane

n.

มทา

24

canoe

n.

อบ,

25

canvas

n.

เรื,ผาใบ,เต็

26

cap

n.

หมวก

27

capable

adj.

ที่ามาทําด้

28

capital

n.

เมืองหวง

29

Capricorn

n.

าศีมัง

30

caption

n.

หัวข,ขความาหนา

31

car

n.

รถ

32

caravan

n.

,ขบวนูฐหานาหนะ

33

card

n.

ตร

34

career

n.

งา,าชีพ

35

careful

adj.

ทําบางิ่วความมัดวัง

36

carefully

adv.

างมัดรวัง

37

carpenter

n.

ชางม

38

carpet

n.

รม

39

carriage

n.

มาี่อ

40

carrot

n.

แครอ

41

carry

v.

แบก

42

carsick

adj.

มา

43

carton

n.

กลดาษ

44

carve

v.

ัด,แกะ, เจ,ัด

45

carving

n.

กะสลั,งานแกะสลัก

46

cash

n.

เงินส

47

cash machine

n.

ื่ดเงินส

48

cassette

n.

ับทป

49

cast

v.

คนแ,วางแผ,ห,กํหนด

50

castaway

n.

คนอแ,คนนกกฎหมาย

51

castle

n.

าท

52

casual

adj.

โดบัเอิ,นานๆ

53

cat

n.

แมว

54

catapult

v.

ทุ,ยิะสุ,ิงขีปนาวุธ

55

catch

v.

ี่,จ, จับ, จับได

56

category

n.

รจํา,ป,ําับ

57

cause

n.

ตุ

58

cautious

adj.

รอบคอบ

59

cave

n.

ถ้ำ,,มงค์

60

caviar

n.

ขปลาชนิดหนึ่ง

61

celebrate

v.

ิมฉ

62

celebration

n.

รเลิมฉ

63

celebrity

n.

บุคคที่มีชื่อเ

64

cellphone

n.

ศัทมืือ

65

center

n.

ศูนกลาง

66

central

adj.

ึ่งปนศูนกลาง

67

century

n.

รรษ

68

cereal

n.

ืช,ขาว

69

ceremony

n.

ิธี

70

certainly

adv.

ม,แนน

71

chain

n.

ื่งผูมั,ซ่,วน

72

chair

n.

อี้,ําแหนงงาน

73

challenge

n.

ทาทาย

74

challenging

adj.

งทาทา,ั่วา

75

champion

n.

ผูชนิศ

76

championship

n.

ําแหนงผูชนิศ

77

chandelier

n.

คมไฟา

78

change

v.

ี่นแป

79

changeable

adj.

ี่นแป,มแนน

80

channel

n.

ชญญาณขทัศน/ วิทย

81

character

n.

ุปนิ,กษ,ัวกษ

82

characteristic

adj.

ึ่งปนนิํา,ลัาะ

83

charitable

adj.

,ว

84

charity

n.

ุศ,ทําทา,ุญ

85

charming

adj.

จับใ,ยั่ว,มีนห์

86

chart

n.

แผนที่,แผนภูมิ,บัชี,ผัง

87

chase

v.

ไลาม

88

chat

v.

นทนา,คุย

89

chauffeur

n.

คนขับแท็กี่

90

cheap

adj.

ูก

91

check

v.

,านทา,งั,ทําหชงัก,หุด, ตร

92

checkout

v.

ออ,แออโรงแรม

93

checkin

v.

งทบีขาักโรงแ

94

cheerup

v.

ทําหา

95

cheese

n.

แข็ง

96

cheesecake

n.

ขนมคกนย

97

cheetah

n.

ชีา

98

chef

n.

หัวหนคนคัว

99

chemical

adj.

ทางรเคมี

100

cherry

n.

อรรี่

101

chess

n.

มหมาุก

102

chew

v.

คี้,คุนคิ,รวญ

103

chicken

n.

ไก

104

childhood

n.

ความปนเด,เปเด็ก

105

children

n.

็ก

106

chocolate

n.

ลต

107

chocolatecake

n.

ช็ตเคก

108

choice

n.

ตัอก

109

choose

v.

อก

110

chop

v.

ับ

111

chopstick

n.

กียบ

112

chore

n.

งาน็กนยๆในบาน

113

chorus

n.

คณขับงหมู

114

chronological

adj.

ามวัน

115

church

n.

สถ์

116

cigarette

n.

บุหรี่

117

cinema

n.

โรงภาพยตร

118

circle

n.

วงกล

119

circumstance

n.

ภาวแว

120

citizen

n.

พลเมือง

121

city

n.

เมือง

122

claim

n.

เรีรอง

123

clap

v.

บมือ

124

clarification

n.

ทําหวาง,ทําหัย

125

c